Od zlecenia do likwidacji szkody

W naszej standardowej procedurze współpracy z Klientem można wyróżnić 5 etapów (kroków):

Krok 1. Potrzeba/identyfikacja

Każda działalność biznesowa wiąże się z ry-zykiem, a każde ryzyko wiąże się z potencjalnymi stratami. Ale ryzykiem można skutecznie zarządzać. Jeśli zagrożenia zostaną zawczasu zidentyfikowane, można podjąć działania, które pozwolą je ograniczyć, kontrolować, reagować na nie i minima-lizować ich negatywne skutki. My mamy specjalistyczną wiedzę, która pozwoli nam te zagrożenia dla Ciebie rozpoznać, nazwać i ocenić.

Krok 2. ANALIZA
Analiza i ocena ryzyk to etap kluczowy. Pozwala ustalić w jakim stopniu wpływają na prowadzoną działalność gospodarczą, jak wzajemnie na siebie wpływają, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia i jakie mogą być ich konsekwencje. Tę szeroką analizę przeprowadzamy w ścisłej współpracy z Klientami. Nasza wiedza i doświadczenie umożliwiają bowiem wprowadzenie rozwiązań eliminujących lub ograniczających zagrożenia już na poziomie organizacyjnym i zarządczym przedsiębiorstw.
Krok 3. Oferta

Przed skutkami zagrożeń, których nie można wyeliminować czy zniwelować, chroni ubezpieczenie działalności gospodarczej lub inne sposoby transferu ryzyka. Dobrze skonstruowana umowa zabezpiecza przedsiębiorcę finansowo w przypadku wystąpienia szkody i powstania strat. We współpracy z wiodącymi na polskim rynku ubezpieczycielami przygotowujemy dla naszych klientów kompleksowy i dostosowany do ich potrzeb program indywidualnej ochrony ubezpieczeniowej, bez względu na rodzaj prowadzonej przez nich działalności.

Krok 4. Monitorowanie

Podpisanie umowy to zakończenie tylko pierwszego etapu współpracy z Klientami. Kolejny to zarządzanie ryzykami, które jest procesem dynamicznym i równie dynamicznie należy do niego podchodzić. Nie wystarczy podpisać umowę. Obszary wystąpienia ryzyk trzeba stale monitorować. Regularnej kontroli wymaga również sprawdzanie skuteczności już podjętych działań. Także w tym obszarze aktywnie i długoterminowo współpracujemy z naszymi Klientami. Prowadzimy stałe działania monitorujące i okresowe oceny, modyfikujemy warunki umowy i negocjujemy wysokość stawek ubezpieczenia.

Krok 5. Likwidacja szkody

W sytuacji kryzysowej bierzemy na siebie przeprowadzenie procesu uzyskania satysfakcjonującego i adekwatnego odszkodowania. W języku ubezpieczeniowym określa się to mianem likwidacji szkody. W praktyce, nasi Klienci mogą skupić się niwelowaniu skutków negatywnych zdarzeń, odrabianiu strat i przywracaniu firmy do jej pierwotnego stanu. My natomiast dbamy o to, by odszkodowanie uzyskać szybko i skutecznie. Dbamy o bezpieczeństwo finansowe naszych Klientów.

Sytuacja kryzysowa - szkoda i odszkodowanie

Sytuacje kryzysowe to moment, kiedy potrzebni jesteśmy najbardziej i kiedy sprawdzamy się najlepiej. Nasze ponad 10-letnie doświadczenie w likwidacji zarówno małych, jak i dużych szkód przemysłowych to niezbędna wiedza i doświadczenie, aby doprowadzić do uzyskania satysfakcjonującego i adekwatnego odszkodowania.
To na etapie prowadzonego postępowania likwidacyjnego gromadzony jest całościowy materiał dowodowy w sprawie, który następnie może być wykorzystywany w toku prowadzonego postępowania mediacyjnego lub sądowego. Jesteśmy kompetentnym i doświadczonym partnerem, dysponującym odpowiednim zapleczem prawnym i technicznym.